RCC Nova proponuje wsparcie inżynierskie w zakresie rozwiązywania problemów
z dziedziny wytrzymałości strukturalnej,
dynamiki, wibroakustyki oraz dziedzin pochodnych.

Pomiary wytrzymałościowe – Tensometria

Pomiary tensometryczne pozwalają na ocenę trwałości oraz bezpieczeństwa pracy konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to obciążeń strukturalnych, jak również termicznych. Wykonujemy badania metodą klasyczną jak również telemetryczną (pomiary odkształceń na elementach obrotowych). Pomiary tensometryczne pozwalają również na weryfikację wyników analiz numerycznych, dostrojenie modeli numerycznych (w środowisku MES).

Pomiary wibroakustyczne

Dotyczą pomiarów oraz zaawansowanych analiz w zakresie drgań oraz hałasu. Celem nie jest jedynie ocena poziomu oddziaływań wibroakustycznych, ale również dogłębna analiza i ocena źródeł występowania określonych zjawisk. Uzyskane informacje na temat badanego obiektu dotyczą zdolności struktury do przenoszenia drgań i generowania hałasu, pozwalają wskazać źródła najbardziej wpływające na komfort. Oferujemy wsparcie w modyfikacji konstrukcji i doborze materiałów w celu optymalizacji dynamiki oraz akustyki obiektu.

Analizy strukturalne

Analiza modalna eksperymentalna oraz operacyjna – analizy tego typu odnoszą się do obiektów poddawanych w trakcie eksploatacji wymuszeniom dynamicznym (oddziaływania w dziedzinie częstotliwości). Wyznaczone własności dynamiczne obiektu pozwalają określić podatność struktury na odziaływania dynamiczne, co ma ścisły związek z trwałością, bezpieczeństwem pracy, komfortem (drgania i hałas) Wyniki końcowe analizy modalnej ułatwiają m.in. podjęcie decyzji dotyczących prac remontowych.

Dynamika – pomiary przyspieszeń drgań

Pomiary drgań pozwalają na ocenę dynamiki pracy maszyny, pojazdu lub urządzenia w kontekście trwałości i bezpieczeństwa pracy. Pomiary drgań służą również ocenie narażenia organizmu ludzkiego na oddziaływania drganiowe wg obowiązujących norm.

Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonujemy pomiary hałasu przenikającego do środowiska oraz wnętrza pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z aktualnymi wymaganiami zawartymi w normach oraz rozporządzeniach.

Testy wibracyjne

Wykonujemy testy wibracyjne na wzbudnikach elektrodynamicznych. Testy mające na celu określić wytrzymałość Na podstawie testów wibracyjnych stwierdza się czy badany obiekt przeżyje „n” założonych godzin eksploatacji oraz czy będzie poprawnie funkcjonował w czasie testu (jeśli tak, to w rzeczywistych warunkach również).

Ocena stanu maszyn i urządzeń

Zakres ten obejmuje wyważanie i osiowanie maszyn przemysłowych a także diagnostykę łożysk. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala na wyważanie i osiowanie np. turbin, wentylatorów i innych maszyn wirujących. Prowadzi to do ustabilizowania pracy maszyn wirujących i co za tym idzie zapobiega szybkiemu uszkodzeniu łożysk oraz całej maszyny. Wykonujemy pomiary drgań łożysk w wyższych częstotliwościach, oceniamy stopień uszkodzenia łożysk i planujemy szczegółowy program ich regeneracji lub wymiany. Diagnostyka ta jest szczególnie istotna w dużych zakładach przemysłowych planujący regularny monitoring zużycia eksploatowanych maszyn.

Rejestracja szybkimi kamerami

Rejestrujemy zjawiska typu crash test, składanie elementów na taśmie produkcyjnej, strzały oraz wybuchy. Metoda ta pozwala na precyzyjne odtworzenie przebiegu badanego procesu znakomicie ułatwiając wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i błędów.

Pomiary termowizyjne

Przeprowadzamy pomiary termowizyjne wraz z analizą rozkładu temperatur (budownictwo, szafy sterujące, rozdzielnie elektryczne).

Monitoring wizyjny

Wykonujemy rejestrację obrazu rzeczywistego kamerami przemysłowymi, często w miejscach niedostępnych dla użytkownika w trakcie eksploatacji maszyny, pojazdu, urządzenia.